پروژه مسکونی اختیاریه

پروژه مسکونی اختیاریه

موقعیت: تهران، خیابان اختیاریه شمالی.
کارفرما: جناب آقای مینایی.
طراحی: گروه معماری آران.
اجرا: گروه مهندسی آران.
مساحت: 2800 متر مربع.
سال: 93-91.

 

اشتراک گذاری: