طراحی داخلی و بازسازی

طراحی فضاهای داخلی وبازسازی بناهای قدیمی، متناسب با عملکرد فضا و خواست کارفرما توسط گروه معماران داخلی آران به منظور دستیابی به فضای مطلوب و مورد نظرشما صورت میگیرد. گروه معماری آران برای انجام پروژه های دکوراسیون دخلی و بازسازی به گونه ی زیر عمل مینماید:
برگزاری جلسات مشاوره به منظورآگاه شدن از خواسته ها و آشنایی با سلایق کارفرما

برنامه‌ریزی و برآوردهای اولیه با توجه به وضعیت موجود بنا.

 تهیه ی نقشه های فنی ساختمان.

 طراحی کاربردی و مطابق با خواسته ی کار فرما توسط مهندسین معمار.

ارائه رندرهای سه بعدی و دیتایل های اجرایي.

تصویب طرح توسط کارفرما.

شروع کاراجرایی توسط تیم اجرایی آران با توجه به برنامه زمانبندی شده.

تکمیل و پاکسازی پروژه.

خرید وانتخاب وسایل و تزئینات داخل ساختمان.

در انتها چیدمان داخلی و تحویل به کارفرمای محترم.